|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Z prac Komisji

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

WOJEWÓDZKA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO 2007 R.
 

 

Posiedzenie Prezydium WKDS

DATA

Z PRAC KOMISJI

14.02.2007 r., godz. 10:00

1. Przedstawienie przez Członków Prezydium propozycji tematów na posiedzenia WKDS w 2007r.

2. Wytypowanie kandydatów na członków Zespołu ds. Oświaty.

30.05.2007 r., godz. 10:00

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu najbliższego posiedzenia WKDS, na którym poruszony byłby następujący temat:

 1. Rynek pracy w woj. lubuskim z uwzględnieniem:

  • Sytuacji na rynku pracy,

  • Wykorzystanie środków Funduszu Pracy,

  • Kierunki kształcenia zawodowego,

  • Wsparcie dla osób poszukujących pracy w państwach UE,

  • Zatrudnienie niepełnosprawnych,

  • Funkcjonowanie Agencji Zatrudnienia.

21.08.2007 r., godz. 12:00

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu najbliższego posiedzenia WKDS, na którym poruszone byłyby następujące tematy:

 1. Przestrzeganie praw pracy w województwie lubuskim.

 2. Tryb powołania przedstawicieli organizacji pracowników i pracodawców do składu Podkomitetu Monitorującego „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki”.

29.11.2007 r., godz. 10:00

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu najbliższego posiedzenia WKDS, na którym poruszony zostałby temat „System zarządzania i reagowania kryzysowego w województwie lubuskim”

 

 

Posiedzenie WKDS

DATA

Z PRAC KOMISJI

28.03.2007 r., godz. 10:00
 1. Priorytety w strategii rozwoju województwa lubuskiego.
 2. Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 3. Rola Wojewody w realizacji Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 4. Sprawy różne.
13.06.2007 r., godz. 10:00 Tematem przewodnim był rynek pracy w województwie lubuskim z uwzględnieniem:
 • Sytuacji na rynku pracy,
 • Wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • Funkcjonowania Agencji Zatrudnienia,
 • Wsparcia dla osób poszukujących pracy w państwach UE,
 • Kierunków kształcenia zawodowego,
 • Zatrudniania niepełnosprawnych (PFRON)
28.06.2007 r., godz. 12:00
 1. Przyjęcie opinii dotyczącej bezrobocia.
 2. Powołanie Zespołu ds. Oświaty.
 3. Działalność ochotnicza Hufców Pracy.
 4. Funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp
 5. Informacje nt. aktualnej sytuacji dotyczącej szpitala gorzowskiego.)
05.09.2007 r., godz. 11:00
 1. Powołanie przedstawicieli organizacji pracowników i pracodawców do składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.
 2. Przestrzeganie prawa pracy w województwie lubuskim, a w szczególności: kontrola warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy, zwolnienia lekarskie, świadczenia społeczne zakładów pracy, ile jest zgłoszeń o niepłaceniu wynagrodzeń przez pracodawców, dlaczego przedsiębiorcy nie widzą potrzeby zawiązywania Rad Pracowników, metody na dyscyplinowanie pracowników, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, postępowania o łamanie prawa pracy, sytuacja w orzecznictwie Sądów Pracy.

 

 

 

 

Posiedzenie Prezydium

1. - 01.03.2004 r., godz. 10:00

Opracowanie schemat informacji n/t sytuacji w służbie zdrowia, podjęcie decyzji o ewentualnym zwołaniu posiedzenia w tej sprawie.

 

Posiedzenie WKDS

2. - 01.03.2004 r., godz. 11:00

1. Stan i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.

2. Problem oświaty w powiecie nowosolskim.

3. Informacja n/t realizacji kontraktu wojewódzkiego.

4. Prywatyzacja firmy „DROGBUD” i sytuacja pracowników firmy „STOLBUD” (informacje).

 

Posiedzenie Prezydium

3. - 05.04.2004 r., godz. 11:00

1. Projekt opinii w sprawie działalności syndyków.

2. Ustalenie schematu informacji na temat:

- sytuacja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz działalności regionalnej instytucji

finansującej.

- funkcjonowania zbiorowego transportu osób w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa;

(posiedzenie Komisji w dn. 04.05.2004r.).

- problemy lubuskiej służby zdrowia (posiedzenie Komisji w dn. 07.06.2004r.).

3. Sprawy porządkowe i organizacyjne.

 

Posiedzenie WKDS

4. - 04.05.2004 r., godz. 11:00

1.Realizacja przez samorząd województwa zadań w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w

kontekście strategii rozwoju województwa.

2. Sytuacja w sektorze msp, działalność regionalna instytucji finansującej.

3. Informacja n/t funkcjonowania zbiorowego transportu osób w kontekście realizacji strategii rozwoju

województwa.

4. Problem oświaty w powiecie nowosolskim.

 

Posiedzenie WKDS

5 - 07.06.2004 r., godz. 11:00

6 - wrzesień 2004 r.

Problemy służby zdrowia

Transport zbiorowy w województwie a realizacji strategii rozwoju województwa *

 

* Jeżeli Komisja po zapoznaniu się z informacją Urzędu Marszałkowskiego zdecyduje o wniesieniu tematu na obrady plenarne.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster