|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Statut

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

Statut

Lubuskiej Organizacji Pracodawców


 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

1.

2.

Organizacja nosi nazwę "LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW" i w dalszej części statutu zwana jest "Związkiem".

Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55/91, poz. 235 z póź. zm.).

 

§ 2

1.

2.

3.

Terenem działania Związku jest rejon Polski Zachodniej.
Siedzibą Związku jest Gorzów Wlkp.
Związek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

 

§ 3

1.

2.

Związek może przystępować do federacji, zrzeszeń i konfederacji związków pracodawców.
Związek może tworzyć sekcje branżowe i terytorialne lub oddziały związków.

 

§ 4

Związek jest organizacją samorządową i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, samorządu zawodowego oraz organizacji politycznych i społecznych.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji.

 

§ 5

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców wobec związków zawodowych pracobiorców, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, a w szczególności:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych członków,
ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,
działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,
oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i gospodarczej dla zabezpieczenia interesów pracodawców i przemysłowców,
wspieranie pracodawców w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy,
występowanie do organów, które posiadają inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa, ekonomii i organizacji zarządzania.

 

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

udział w negocjacjach układów zbiorowych pracy,
przeciwdziałanie powstawaniu i udział w rozstrzyganiu sporów zbiorowych,
zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką,
inspirowanie inicjatyw gospodarczych organizowanie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego itp.,
występowanie w imieniu członków do administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z działalnością pracodawców,
oddziaływanie na rozwiązania zakresie polityki społecznej, a w szczególności: ubezpieczeń ubezpieczeń sferze pracy, emerytalno-rentowych, ochrony zdrowia i wypoczynku,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
prowadzenie postępowania mediacyjnego mediacyjnego polubownego.

 

§ 7

Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

Prawa i obowiązki

 

§ 8

1. Członkostwo w Związku dzieli się na:

-

-

-

Zwyczajne - indywidualne i zbiorowe,
Wspierające,
Honorowe.

 

2.

-

 

-

Indywidualnym członkiem zwyczajnym może być jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników,

Zbiorowym członkiem zwyczajnym Związku mogą być terytorialne lub branżowe związki pracodawców, organizacje i stowarzyszenia przedsiębiorstw, samorządy gospodarcze i zawodowe.

3.

 

4.

5.

Członkami wspierającymi Związku mogą być związki i organizacje samorządu gospodarczego, organizacje euroregionalne, zagraniczne związki pracodawców, jednostki organizacyjne o zasięgu ponadregionalnym.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które przyczyniły się do rozwoju Związku.

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.

 

 § 9

O przyjęciu w poczet członków decydują;

1.

1)

2)

zwyczajnych zwyczajnych wspierających - zarząd Związku na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej,

w razie odmowy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków.

2.

1)

 

2)

godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne Członków w drodze uchwały podjętej na wniosek Przewodniczącego Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu.

do pozbawienia członkostwa honorowego stosuje się odpowiednio zapis zawarty w § 9 ust. 2 p. 1.

3. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w pracach organów Związku z głosem doradczym
 

 § 10

O przyjęciu w poczet członków decydują;

1. Członkowie mają prawo do:

1)

2)

3)

uczestnictwa w pracach Związku i jego organów,
korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji,
korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Związku i przewidzianych statutem.

2. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 

§ 11

1. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:

1)

2)

3)

4)

aktywnego uczestnictwa w pracach Związku,
przestrzegania statutu związku, uchwał i uchwalonych regulaminów,

udzielania organom Związku informacji niezbędnych do jego działania,

wspieranie Związku w wykonywaniu zadań statutowych.

2. Członkowie zwyczajni mają ponadto obowiązek terminowego uiszczania składek.

 

§ 12

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:

1)

2)

3)

wypowiedzenia członkostwa,

rozwiązania Związku,

wykluczenia ze Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Związku lub nie płacenia składek.

2. W szczególnych przypadkach na podstawie uchwały Zarządu, członek Związku może być zawieszony w prawach i obowiązkach do najbliższego Zebrania Ogólnego Członków.


 

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

 

 

§ 13

Organami Związku są:

1.

 

2.

3.

Zebranie Ogólne Członków lub Zebranie Delegatów wybranych na zebraniach Sekcji i Oddziałów, w przypadku gdy ilość członków przekroczy liczbę 150 jeden delegat przypada na pięciu członków.

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 

§ 14

1.

2.

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

8.

9.

Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Związku.

Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Związku odbywają się co najmniej raz w roku.

Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być wysłane co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem z podaniem porządku obrad.

O ile postanowienia Zebrania Ogólnego Członków nie stanowią inaczej uchwały Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Głosowanie tajne zarządza się wniosek co najmniej 2/5 uprawnionych do głosowania.

Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.

Członkom wspierającym i honorowym przysługuje głos doradczy.

Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu.

Członka reprezentuje na Zebraniu Ogólnym Członków pracodawca lub wskazana przez pracodawcę osoba.

 

§ 15

1.

 

2.

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku może być zwołane przez zarząd Związku lub na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20% członków Związku.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w § 14 p. 3.

 

§ 16

1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uchwalanie programu działania Związku,

wybór Zarządu,

wybór Komisji Rewizyjnej,

określanie zasad ustalania składek i ich wysokości,

przyjęcie budżetu,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Biura.

udzielanie absolutorium dla Zarządu,

uchwalanie i zmiana statutu,

rozwiązanie Związku,

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka,

podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu.

 

§ 17

1.

 

 

 

2.

 

3.

4.

5.

 

 

 

 

6.

Zarząd:

1)

2)

3)

jest organem wykonawczym,

kieruje całokształtem działalności Związku,

nadzoruje pracę biura Związku.

Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne na okres 4 lat w ilości określonej przez Zebranie Ogólne Członków nie mniejszej niż 3 osoby.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i jego wiceprzewodniczących.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

1)

2)

3)

4)

ustania członkostwa w Związku,

rezygnacji lub śmierci,

odwołania przez Zebranie Ogólne Członków,

zaprzestania pełnienia funkcji pracodawcy.

Powołanie nowego członka Zarządu na miejsce członka, któremu wygasł mandat w trybie § 17 ust. 5 odbywa się w wyborach uzupełniających na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

 

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 

8)

prowadzenie spraw bieżących Związku,

przygotowywanie projektów i planów działania rocznych i wieloletnich i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Ogólnemu Członków,

opracowywanie preliminarzy finansowych i nadzór nad ich realizacją,

opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności dla Komisji Rewizyjnej i Zebrania Ogólnego Członków,

wykluczanie lub zawieszanie członkostwa w trybie § 12 ust. 1 i 2,

zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

prowadzenie negocjacji z organizacjami pracobiorców dotyczących układów zbiorowych pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych i innych mogących wywołać konflikt społeczny,

reprezentowanie Związku na zewnątrz.

2.

 

3.

Zarząd ma prawo powoływania dyrektora Biura Związku i wyposażania go w odpowiednie pełnomocnictwa do kierowania pracami Biura Związku. Odwołanie dyrektora należy do kompetencji Zarządu.

Podejmowanie uchwał w sprawie nagród, ryczałtów lub innych świadczeń dla członków Zarządu.

 

§ 19

1. Dyrektor Biura Związku:

1)

2)

3)

4)

5)

kieruje pracą Biura Związku w ramach określonych przez Zarząd, zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Związku,

jest uprawniony do nawiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura,

uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Zebraniu Ogólnym Członków z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków,

realizuje plan finansowy i plan pracy,

przygotowuje materiały i analizy dla Zarządu Związku,

2.

 

3.

Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zarządu Związku, który określa zakres jego obowiązków i kompetencji w imieniu Zarządu.

Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje Przewodniczący Zarządu ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

 

§ 20

1.

2.

3.

4.

Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym Związku.

Składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu określonego w § 12 ust. 1, wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

 

§ 21

1.

 

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z programu działania, ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać zalecenia.

Komisja Rewizyjna składa się na Zebraniu Ogólnym Członków sprawozdanie z działania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

 

§ 22

1. Majątek Związku powstaje z:

a)

b)

c)

d)

e)

składek członkowskich,

spadków,

darowizn,

zapisów,

z własnej działalności i dochodów z majątku organizacji.

2.

 

3.

Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Dyrektora Biura Związku.

Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

§ 23

Uchwała w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Związku.

Gorzowska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp. działająca na podstawie niniejszego statutu została wpisana do Rejestru Związków Pracodawców pod numerem 1 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 sierpnia 1991 r. sygn. akt 1 ns Rej ZP 1)91.

Niniejszy jednolity tekst STATUTU został uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków Gorzowskiej Organizacji Pracodawców w dniu 15 maja 2000 r.

Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 15 czerwca 2000 r., sygnatura I Ns Rej Zp 2/2000 r.

 

Zmiana nazwy na Lubuską Organizację Pracodawców zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.12.2001 r. pod nr ZG.VIII NS-REJ.KRS/3835/1/992.

 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster