|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Sądu Arbitrażowego

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

 

1.

Postanowienia ogólne

 ...>> Przejdź do tematu

2.

Właściwości Sądu

 ...>> Przejdź do tematu

3.

Miejsce rozpoznania sporów

 ...>> Przejdź do tematu

4.

Prawo właściwe

 ...>> Przejdź do tematu

5.

Arbitrzy i zespoły orzekające

 ...>> Przejdź do tematu

6.

Doręczenie pism w postępowaniu arbitrażowym

 ...>> Przejdź do tematu

7.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym

 ...>> Przejdź do tematu

8.

Postępowanie mediacyjne

 ...>> Przejdź do tematu

9.

Tabela opłat

 ...>> Przejdź do tematu

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Są Arbitrażowy przy Gorzowskiej Organizacji Pracodawców zwany dalej "Sądem" działa na podstawie statusu nadanego mu przez Gorzowską Organizację Pracodawców

 

§ 2

W zakresie procedury oraz podejmowanych motorycznych rozstrzygnięć Sąd stosuje przepisy niniejszego regulaminu oraz właściwe przepisy prawa materialnego

 

§ 3

Rozstrzygnięcia w sprawach podejmują Zespoły orzekające złożone z arbitrów w sposób zgodny z zasadami niniejszego regulaminu

 

§ 4

W postępowaniu przed Sądem obowiązuje zasada maksymalnej koncentracji materiału dowodowego. Oznacza to, że do pierwszej rozprawy strony są zobowiązane przedstawić lub wskazać wszystkie dowody na uzasadnienie swoich twierdzeń, a wnioski dowodowe można składać najpóźniej do zakończenia pierwszego posiedzenia w sprawie, bądź na wniosek strony w wyznaczonym dla niej terminie przez Zespół orzekający po zakończeniu pierwszego posiedzenia. Jeżeli strona wniosków dowodowych w określonym terminie nie zgłosiła Zespół orzekający pozostawia je bez rozpoznania.

 

§ 5

Gorzowska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp., Sąd Arbitrażowy przy GOP, Zespoły orzekające, arbitrzy i ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe lub mające związek z toczącym się postępowaniem arbitrażowym
 

§ 6

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Gorzowskiej Organizacji Pracodawców dnia 30.09.2000r.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI SĄDU

 

§ 7

Sąd rozpoznaje spory o prawa majątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy

 

§ 8

Sąd jest właściwy, jeżeli strony umówiły się, że spory powstałe lub mogące powstać między nimi w związku z łączącymi je stosunkami umownymi lub pozaumownym stosunkiem prawnym będą poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu przy Gorzowskiej Organizacji Pracodawców.

 

§ 9

Umowa stron o poddanie pod rozstrzygnięcie Sądu winna być zawarta w umowie strony łączącej w postaci klauzuli arbitrażowej, bądź z jakichś zdarzeń będą objęte właściwością Sądu.

 

§ 10

Dopóki jest ważna taka umowa stron, nie mogą one żądać by spór był rozstrzygnięty przez Sąd powszechny.

 

§ 11

W przedmiocie właściwości Sądu oraz istnieniu ważności i zakresie umowy rozstrzygnięcia podejmuje Zespół orzekający.

 

 

MIEJSCE ROZPOZNANIA SPORÓW

 

§ 12

Miejscem, gdzie prowadzi się postępowanie jest m. Gorzów Wlkp.

 

§ 13

Zespół orzekający może na wniosek strony lub stron postępowania, bądź też z urzędu oznaczyć inne miejsce, gdzie toczyć się będzie postępowanie poza siedzibą Sądu.

 

 

PRAWO WŁAŚCIWE

 

§ 14

Spory są rozstrzygane stosownie do obowiązującego prawa materialnego.

 

§ 15

Strony mogą upoważnić Sąd do rozstrzygnięcia sporu na podstawie zasad słuszności

 

 

ARBITRZY I ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

 

§ 16

 

1.

 

2.

Arbitrami są osoby posiadające kwalifikacje prawnicze wpisane na listę arbitrów, osoby posiadające znaczące doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, wpisane na listę arbitrów.

Arbitrami w konkretnych sprawach są osoby wyznaczone przez strony. Przy czym od osób tych nie wymaga się szczególnych kwalifikacji, muszą to być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 17

Arbiter składa pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności przy podejmowaniu czynności w danej sprawie.
Prezes Sądu wyłączy z postępowania arbitra, który nie złoży powyższego oświadczenia.

 

§ 18

Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności. Strona występuje z takim wniosku do Sądu podając podstawy wyłączenia.

 

§ 19

Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni do powzięcia wiadomości o podstawach do jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra z powodu tych podstaw.

 

§ 20

Prezes Sądu zarządza przekazanie wniosku drugiej stronie, arbitrowi którego on dotyczy, pozostałym arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się w oznaczonym terminie. Prezes Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku , w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 21

Zespoły orzekające mają skład jednoosobowy złożony z arbitra z listy prowadzonej przez Sąd, w przypadku gdy rozpoznawany Sąd jest spór o wartości przedmiotu sporu do 15.000 zł, a żadna ze stron nie zażąda przy wnoszeniu pozwu i odpowiedzi na pozew rozpoznania sprawy w składzie trzyosobowym. Ustalona przy wszczęciu postępowania wartość sporu jest wiążąca do końca postępowania.

 

§ 22

Zespół orzekający w składzie trzyosobowym składa się z trzech arbitrów.

 

§ 23

Prezes Sądu wzywa strony by w oznaczonym terminie wyznaczyły po jednym arbitrze, przy czym przesyła stronom listę arbitrów prowadzoną przez Sąd. Strony mogą wyznaczyć arbitra spoza przedstawionej listy.

 

§ 24

W przypadku gdy strona nie wyznaczyła arbitra w zakreślonym terminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu z listy arbitrów prowadzonej przez Sąd.

 

§ 25

Arbitrzy wyznaczeni przez strony na wezwanie Sądu dokonają jednomyślnie wyboru super arbitra z listy arbitrów prowadzonej przez Sąd. Jeżeli w zakreślonym terminie arbitrzy takiego wyboru nie dokonają, takiego arbitra wyznaczy Prezes Sądu.

 

§ 26

Super arbiter jest zawsze przewodniczącym Zespołu orzekającego.

 

§ 27

W przypadku gdy Zespół orzekający składa się z jednego arbitra, Prezes Sądu wzywa strony aby wspólnie wyznaczyły arbitra z listy prowadzonej przez Sąd, którą w załączeniu się stronom przesyła. W razie gdy strony w orzeczonym terminie arbitra nie powołają, zostaje on wyznaczony przez Prezesa Sądu.

 

§ 28

Jeżeli po stronie powodowej lub pozwanej występuje więcej niż jedna osoba, winny one wspólnie wyznaczyć arbitra.

 

§ 29

 

1.

 

2.

W przypadku gdy arbiter wybrany lub wyznaczony uchybia zasadzie bezstronności i niezawisłości lub w inny sposób niewłaściwie wykonuje swoją funkcją, Prezes Sądu może w trybie postanowienia dokonać zmiany arbitra.

W przypadku wydania takiego postanowienia Prezes Sądu wzywa strony o wyznaczenie nowego arbitra w zakreślonym terminie, jeżeli to nie nastąpi Prezes Sądu wyznaczy go z listy arbitrów.

 

§ 30

Zmiana arbitra następuje w wypadkach jego śmierci, ustąpienia lub wyłączenia.

 

§ 31

Zespół orzekający rozstrzyga w formie postanowienia w jakim zakresie w całości lub części ma nastąpić powtórzenie postępowania z udziałem nowego arbitra.

 

§ 32

W przypadku gdy arbiter odmawia wykonywania funkcji, pozostali arbitrzy mogą, o ile uznają to za właściwe, kontynuować postępowanie w celu wydania wyroku.

 

§ 33

Arbiter lub strona może zwrócić się do Prezesa Sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że arbiter nie wykonuje w sposób należyty swojej funkcji.

 

 

DORĘCZENIE PISM W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM

 

§ 34

Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi, doręczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres pocztowy.

 

§35

Jeżeli żadnego z miejsc wskazanych w §34 nie można było ustalić pomimo należytego poszukiwania, pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsce siedziby przedsiębiorstwa, miejsca stałego pobytu lub na ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę doręczenia.

 

§ 36

Doręczenia mogą być dokonywane poprzez pocztę, pocztę kurierską, albo przez osobę godną zaufania, lub w inny sposób.

 

§ 37

Pisma uważa się za doręczone w dniu doręczenia stosowane do §§ 33 i 34.

 

§ 38

Pisma stron w postępowaniu arbitrażowym są kierowane do Sądu w takiej liczbie egzemplarzy jak pozew.

 

§ 39

Po ustanowieniu Zespołu orzekającego strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie.

 

 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM

 

§ 40

Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje przez wniesienie pozwu.

 

§ 41

Pozew powinien zawierać:

- oznaczenie stron postępowania wraz z adresami,
- uzasadnienie właściwości Sądu,
- dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
- oznaczenie wartości przedmiotu sporu.

Pozew może wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra jedynego.

 

§ 42

Sąd wzywa stronę powodową do uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty arbitrażowej lub opłaty medjacyjnej oraz uzupełnienia pozwu stosownie do zasady określonej w §4 oraz gdy nie spełnia on wymogów określonych w §40.

 

§ 43

Wysokość opłat, do których wnoszenia zobowiązana jest strona powodowa określona jest w "Tabeli opłat i prowizji za czynności Sądu Arbitrażowego", stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 44

W przypadku nie wniesienia opłat, co do których Sąd stronę wezwał, pozew pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 45

W przypadku gdy strona powodowa wezwana do uzupełnienia braków tego nie uczyni, albo uczyni to w niewystarczającym zakresie, Prezes Sądu wyda postanowienie o pozostawieniu pozwu bez rozpoznania.

 

§ 46

Sąd wezwie nadto stronę powodową wyznaczenia arbitra.

 

§ 47

Zespół orzekający może podczas posiedzenia określić wartość przedmiotu sporu. Sąd wezwie stronę powodową do wniesienia brakującej części opłat. W razie jej nie wniesienia postępowanie w sprawie Sąd umarza.

 

§ 48

Sąd po wszczęciu postępowania doręcza stronie pozwanej pozew i wzywa ją do wniesienia odpowiedzi, informując o zasadzie dotyczącej procedury określonej w §4 niniejszego Regulaminu.

 

§ 49

Po ustanowieniu Zespołu orzekającego Prezes Sądu przekazuje akta przewodniczącemu.

 

§ 50

Jeżeli do chwili przekazania akt przewodniczącemu Zespołu strona powodowa cofnie pozew, Prezes Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

§ 51

Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem strony powodowej lub nadaje się do potrącenie, a jego rozpoznanie należy do właściwego Sądu Arbitrażowego.

 

§ 52

Powództwo wzajemne strona może wnieść do chwili zakończenia pierwszej rozprawy.

 

§ 53

Pozew wzajemny winien odpowiadać wszystkim wymogom dotyczących pozwu.

 

§ 54

Pozew wzajemny jest rozpoznawany przez Zespół orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

 

§ 55

Zespół orzekający może mocą swego postanowienia dopuścić osobę trzecią do udziału w toczącym się postępowaniu, przy czym może to nastąpić za zgodą obu stron, bez prawa do wyboru arbitra.

 

§ 56

Zawieszenie postępowania w sprawie może nastąpić z urzędu bądź na wniosek stron w trybie postanowienia Zespołu orzekającego.

 

§ 57

Zawieszone postępowanie jest podejmowane na nowo w przypadku, gdy ustały przyczyny dla jakich postępowanie zawieszono. Postanowienie w tym przedmiocie wydaje Zespół orzekający.

 

§ 58

Prezes Sądu umorzy postępowanie zawieszone na wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.

 

§ 59

Rozprawy nie są prowadzone publicznie.

 

§ 60

Sąd zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy.

 

§ 61

Rozprawą kieruje przewodniczący Zespołu orzekającego lub jedyny arbiter, gdy sprawa jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym.

 

§ 62

Nieobecność na rozprawie strony lu jej pełnomocnika nie wstrzymuje postępowania, jeżeli byli prawidłowo powiadomieni.

 

§ 63

Za zgodą obydwu stron Zespół orzekający może rozstrzygnąć sprawę bez wyznaczenia rozprawy.

 

§ 64

Prezes Sądu oraz członkowie Prezydium Sądu mogą być obecni na rozprawach.

 

§ 65

Zespół orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron.

 

§ 66

Zespół orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także odbierać od nich przyrzeczenia.

 

§ 67

Zespół orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału. Zespół orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez strony dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.

 

§ 68

W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy. Zespół orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub zwrócić się o to do właściwego Sądu państwowego lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.

 

§ 69

Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół orzekający w wysokości przez niego ustalonej.

 

§ 70

Przewodniczący Zespołu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub gdy strony wyczerpały możliwości przedstawienia dowodów i przedstawiły okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swych praw.

 

§ 71

Przewodniczący Zespołu orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku Zespół orzekający uzna to za konieczne.

 

§ 72

Narada i głosowania Zespołu orzekającego odbywa się bez udziału stron. Za zgodą Zespołu orzekającego może być obecny protokolant.

 

§ 73

Orzeczenie Zespołu zapadają większością głosów. Jeżeli arbiter odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą dokonać rozstrzygnięcia bez jego udziału.

 

§ 74

Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić znanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i przedstawiając pisemne uzasadnienie zdania odrębnego.

 

§ 75

Na wniosek każdej ze stron Zespół orzekający może zarządzić roszczenia lub zabezpieczenia dowodu. Uwzględniając wniosek, Zespół orzekający wyda zarządzenie w formie postanowienia z uzasadnieniem. Zespół orzekający może uzależnić wydanie takiego zarządzenia od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia.

 

§ 76

Strony mogą zwracać się do Sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.

 

§ 77

Wyrok jest wydawany przez Zespół orzekający po naradzie, nie później niż w ciągu 21 dni po zamknięciu rozprawy.

 

§ 78

Zespół orzekający może w drodze postanowienia przedłużyć termin do wydania wyroku o czas oznaczony, jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

 

§ 79

Wyrok powinien zawierać:

-

-

 

-

 

 

-

 

rozstrzygnięcie wszystkich spornych spraw objętych żądaniem pozwu z uzasadnieniem, chyba że strony inaczej postanowiły,

miejsce i datę jego wydania, podstawę właściwości Sądu Arbitrażowego, oznaczenie stron i arbitrów, przy czym w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania uważa się że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego,

rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku zwrotu kosztów, czy i w jakiej wysokości jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty, wpłacone Sądowi Arbitrażowemu na opłaty i wydatki, których Sąd jej nie zwraca oraz zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika,

koszty przejazdów i hoteli arbitra oraz pełnomocników ponosi strona wyznaczająca i ustanawiająca, z tym że pokrywanie kosztów arbitra odbywa się za pośrednictwem Sądu.

 

§ 80

Wyrok wydaje się na piśmie.

 

§ 81

Oryginał wyroku musi być opatrzony podpisami wszystkich członków Zespołu orzekającego, podpisem Prezesa Sądu i pieczęcią Sądu.

 

§ 82

Wypisy wyroku muszą być opatrzone podpisem Prezesa Sądu oraz pieczęcią Sądu.

 

§ 83

Prezes Sądu przed podpisaniem wyroku może bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia przekazać wyrok przewodniczącemu Zespołu orzekającego w celu dokonania ewentualnych poprawek formalnych lub uzupełnień.

 

§ 84

Jeżeli po wszczęciu postępowania arbitrażowego strony zawrą ugodę, Zespół orzekający na wniosek stron może jej nadać formę wyroku.

 

§ 85

Zespół orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.

 

§ 86

Po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania, Sąd doręcza stronom za pokwitowaniem lub dowodem doręczenie wypis wyroku, pozostawiając jeden egzemplarz w aktach sprawy.

 

§ 87

Wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron

 

§ 88

Sąd Arbitrażowy może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki pisarskie.

 

§ 89

Strona może w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku Sądu zgłosić wniosek o sprostowanie w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek pisarskich.

 

§ 90

O sprostowaniu wyroku umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku oraz udzielonych im wypisach. Dalsze wypisy powinny uwzględniać treść postanowienia o sprostowaniu.

 

§ 91

Strona może w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku Sądu zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli Sąd nie orzekł o całości żądania. Uznając zasadność wniosku Zespół orzekający wyda wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 92

Prezes Sądu może z urzędu lub na wniosek Zespołu orzekającego przedłużyć termin, o którym mowa w §90 na czas oznaczony, jeżeli nie jest możliwe dochowanie tego terminu, bądź gdy jest to konieczne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

 

§ 93

Do postanowień Zespołu orzekającego kończących postępowanie w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o wyroku.

 

§ 94

Prezes Sądu może wyrazić zgodę na publikacje orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania.

 

 

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

 

§ 95

Przed wszczęciem postępowania przed Sądem Arbitrażowym lub powszechnym strona sporu może zwrócić się do Sądu o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

 

§ 96

Sąd wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w "Tabeli opłat za czynności Sądu Arbitrażowego" oraz o uzupełnienie wniosku, jeżeli przedmiot sporu nie jest należycie wyjaśniony we wniosku, zakreślając termin na dokonanie tych czynności.

 

§ 97

Sąd doręcza drugiej stronie wniosek, wzywając ją by w określonym terminie złożyła oświadczenie czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym.

 

§ 98

Postępowanie pojednawcze nie wszczyna się gdy druga strona nie wyrazi zgody na jego prowadzenie, bądź gdy w zakreślonym terminie nie złoży stosownego oświadczenia, co do którego była wzywana.

 

§ 99

W przypadku, gdy druga strona wyrazi zgodę na prowadzenie postępowania mediacyjnego Sąd wezwie wnioskodawcę do wpłacenia opłaty mediacyjnej.

 

§ 100

Po dokonaniu opłaty Sąd wezwie strony do wyznaczenia mediatora wyłącznie z listy prowadzonej przez Sąd, w zakreślonym w tym względzie terminie.

 

§ 101

Jeżeli strony nie wyznaczą mediatora, uczyni to Prezes Sądu z listy mediatorów.

 

§ 102

Mediator winien dążyć by postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym posiedzeniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

 

§ 103

Mediator winien dążyć by postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym posiedzeniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

 

§ 104

W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia co do warunków ugody, mediator sporządza protokół, w którym zawiera się trść ugody. Protokół jest podpisywany przez strony i mediatora.

 

§ 105

W przypadku gdy strony nie zostały nakłonione do zawarcia ugody, mediator składa do akt oświadczenie co do podjętych czynności.

 

§ 106

Postępowanie mediacyjne zostaje zakończone, gdy ugoda zostaje przez strony zawarta, bądź gdy oświadczą strony, że widzą możliwość jej zawarcia.

 

§ 107

Na zgodny wniosek stron w przypadku zawarcia ugody, Prezes Sądu mianuje mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku na podstawie zawartej ugody.

 

§ 108

W przypadku powyższym, stosownie do wyniku sporu, arbiter w wyroku określa, która ze stron bądź obie zobowiązane są do zapłaty połowy opłaty arbitrażowej.

 

§ 109

Do wyroku arbitrażowego wydawanego w powyższym trybie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Regulaminu dotyczącego wyroków.

 

§ 110

Mediator może brać udział w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem postępowania mediacyjnego, a w której uczestniczył jako mediator, świadek, pełnomocnik lub doradca strony, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 111

Wszelkie wyjaśnienia, podane okoliczności oświadczenia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania mediacyjnego nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 

TABELA OPŁAT

 

za czynności Sądu Arbitrażowego

przy Gorzowskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

8.

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

12.

13.

 

14.

 

15.

16.

 

17.

18.

Sąd pobiera opłaty za czynności których dokonuje.

Sąd nie dokona żadnej czynności, jeśli nie zostanie we wskazanym terminie uiszczona oznaczona przez niego opłata.
Sąd w wyjątkowych wypadkach może zwolnić stronę na jaj wniosek od ponoszenia opłaty sądowej.
Tabela określa wysokość opłat i tryb ich pobierania.
Opłaty za czynności Sądu są następujące:

a)

b)

c)

d)

opłata rejestracyjna,

opłata arbitrażowa,
opłata mediacyjna,
zaliczki na wydatki Sądu.

Strona wnosząca sprawę do Sądu zobowiązana jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości:

-

-

-

-

300,00 zł, gdy obie strony, których spór dotyczy mają swe siedziby bądź miejsca zamieszkania na terenie RP,

150,00 zł, gdy stroną powodową jest członek Gorzowskiej Organizacji Pracodawców,

500,00 zł, gdy co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub swą siedzibę poza terytorium RP,

250,00 zł, gdy stroną powodową jest członek GOP, a strona pozwana ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza terytorium RP.

Strona powodowa wnosi opłatę arbitrażową w wysokości wskazanej w tabeli.

Jeżeli stroną powodową jest członek GOP, Sąd z urzędu zwalnia go przy wnoszeniu sprawy z 1/4 należnej opłaty arbitrażowej.

Sąd zwraca połowę opłaty arbitrażowej, gdy:

a)

b)

c)

d)

strony zawarły ugodę nie później niż przed pierwszą rozprawą,

nastąpiło pełne uznanie powództwa przed dokonaniem wyboru superarbitra, bądź arbitra jedynego,

strona cofnęła powództwo przed dokonaniem wybory arbitra jedynego lub superarbitra,

Zespół orzekający stwierdzi na pierwszej rozprawie brak właściwości Sądu.

Opłaty arbitrażowe wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

1)

2)

3)

4)

do 15.000 zł -5% nie mniej niż 300 zł

od 15.000 zł do 50.000 zł - 4%

od 50.001 zł do 100.000 zł - 3%

powyżej 100.000 zł -2% nie więcej jednak niż 50.000 zł

Opłata arbitrażowa ulega zwiększeniu o 20%, gdy przynajmniej jedna strona ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza terytorium RP.

Opłata mediacyjna wynosi 30% opłaty arbitrażowej.

Strona, która wniosła w podjęcie czynności połączonej z wydatkiem obowiązana jest złożyć zaliczkę na jej pokrycie zgodnie z postanowieniem Sądu, które określi wysokość i termin jej wniesienia.

Jeżeli podjęcie czynności następuje przez Sąd z urzędu, określa on w postanowieniu, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na wydatek związany z podejmowaną czynnością, w jakiej wysokości i terminie.

Sprawa wnoszona przez kilka osób podlega jednej opłacie.

Jeżeli przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy uczestnik uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Wszelkie wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy Sądu.

Niniejsza tabela została zatwierdzona przez Zarząd Gorzowskiej Organizacji Pracodawców w dniu 30.08.2000r.

 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster