|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Program

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

 

Program działania na lata 2000-2003

 ...>> Przejdź do tematu

 

Program działania na rok 2003

 ...>> Przejdź do tematu

  Program działania na rok 2004-2007  ...>> Przejdź do tematu

 

Program działania na lata 2000-2003

 

I. W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH I MERYTORYCZNYCH

1.

2.

 

 

 

 

3.

4.

Prowadzić dalsze działania zmierzające do wzrostu liczby członków GOP poprzez nowe przyjęcia.

Czynnie współdziałać z organami samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego woj. lubuskiego poprzez:

-

-

-

uczestniczenie w pracach Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego,

współuczestniczenie i uczestnictwo w realizacji programu pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw,

uczestniczenie w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Marszałkowskim oraz w Powiatowych Radach Zatrudnienia tworzonych przez Starostów w regionie gorzowskim.

Promować i upowszechniać działanie GOP w prasie, radiu i telewizji.

Prowadzić doradztwo prawne na rzecz zrzeszonych członków.

 

II. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA

1.

 

2.

3.

4.

 

 

 

5.

 

6.

7.

 

8.

 

9.

Współpraca Zarządu i Zespołu Ekspertów Prawnych GOP z parlamentarzystami regionu gorzowskiego w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego i finansowego w celu zabezpieczenia interesów pracodawców.

Dalsza współpraca z Polsko-Niemiecką Fundacją Kształcenia Kadr Gospodarki w zakresie promowania współpracy szkoleniowej.

Współdziałanie Zarządu GOP jako członka stowarzyszonego z Euroregionem Pro Europa Viadrina.

Działania GOP w zakresie nowelizacji i tworzenia nowych aktów prawnych, poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji głównie do:

-

-

-

nowelizacji kodeksu pracy,

nowego prawa handlowego,

prawa podatkowego i innych ważnych do funkcjonowania gospodarki aktów prawnych, które będą tworzone w czasie nowej kadencji GOP.

Ustalenie sposobów wzajemnego informowania się pomiędzy Gorzowską Organizacją Pracodawców i związkami zawodowymi regionu gorzowskiego o możliwości wystąpienia sporu zbiorowego w zakładzie pracy w celu ich rozwiązania w fazie wstępnej.

Kontynuowanie działań zmierzających do integracji Pracodawców Województwa Lubuskiego.

Organizowanie spotkań z parlamentarzystami regionu gorzowskiego na tematy związane z nowelizacją kodeksu pracy, prawa gospodarczego i finansowego w celu zabezpieczenia interesów pracodawców.

Przyjąć strategię, że dalsze skracanie czasu pracy powinno się odbywać poprzez zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, a nie poprzez zmiany w Kodeksie Pracy.

Doprowadzenie do podpisania "porozumienia" z Okręgowym Inspektorem Pracy PIP określającym zakres wzajemnej współpracy.

 

III. W ZAKRESIE SZKOLENIA

1.

 

2.

3.

 

 

 

4.

5.

 

6.

 

7.

Gorzowska Organizacja Pracodawców zorganizuje spotkania z kierownictwem Izby Skarbowej i Okręgowym Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach dotyczących pracodawców.

Organizowanie z pracodawcami niemieckimi szkoleń dla pracodawców polskich i niemieckich.

Uczestniczenie w pracach zespołów organizujących konkursy o zasięgu wojewódzkim:

-

-

-

"Pracodawca - organizator bezpiecznej pracy",

na najlepszy obiekt budowlany "MISTER BUDOWY ROKU"

"Mistrz zarządzania 2000"

Prowadzenie seminariów i szkoleń dla pracodawców w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych.

Wydawanie Biuletynu informacyjnego o pracy Zarządu GOP, konfederacji Pracodawców Polskich, nowelizacji ustawy prawa pracy, ustawodawstwa gospodarczego, handlowego i finansowego.

Organizowanie wspólnie ze związkami zawodowymi szkoleń w zakresie stosunków pracy oraz inicjowanie zawierania porozumień dwustronnych pracodawca - związki zawodowe w większych zakładach pracy.

Czynne uczestnictwo GOP w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Gorzowie Wlkp., prowadzącym szeroko rozumianą działalność informacyjną i edukacyjną.

 

Program działania na rok 2003

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

Zorganizowanie spotkania z parlamentarzystami w celu ustalenia wspólnych działań na rzecz zmian prawa gospodarczego, prawa pracy i przepisów podatkowych dla poprawy warunków funkcjonowania firm i ożywienia gospodarczego regionu i kraju.

Współdziałanie z Wojewodą Lubuskim w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Wykorzystanie w/w Komisji do zgłaszania wniosków pracodawców dotyczących spraw będących w kompetencji Wojewody, Marszałka i Związków Zawodowych oraz spraw do przedstawienia Komisji Trójstronnej w Warszawie.

Aktywny współudział w pracach Lubuskiej Federacji Pracodawców zrzeszającej cztery organizacje pracodawców województwa lubuskiego. Działania na rzecz pełnej integracji organizacji pracodawców w województwie lubuskim.

Dalsza współpraca z Polsko-Niemiecką Fundacją Kształcenia Kadr Gospodarki w zakresie promowania współpracy szkoleniowej, związanej szczególnie z unijną problematyką gospodarczą.

Współdziałanie Zarządu z Euroregionem Pro Europa Viadrina, którego LOP jest członkiem wspierającym.

Uczestniczenie w pracach Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zrzeszającego organizacje samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców województwa lubuskiego.

 

UMACNIANIE ORGANIZACYJNE

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

 

6.

7.

 

Dalsze działania zmierzające do wzrostu liczby członków LOP poprzez przyjęcia nowych członków.

Współpraca ze Starostwami w zakresie problematyki gospodarczej.

Kontynuowanie współpracy przy organizacji i ocenie prowadzonych już konkursów "Mister Budowy Roku" i "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Prowadzenie seminariów i szkoleń dla pracodawców w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych.

Przeprowadzenie dla członków LOP seminariów nt. "Nowoczesnych metod zarządzania, jako nowej szansy dla przedsiębiorców sektora rolno - spożywczego w województwie lubuskim, którego celem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno - spożywczego wobec już funkcjonujących przepisów na rynku UE.

Założenie stron internetowych zawierających informacje o LOP i poszczególnych członkach.

Współdziałanie z Lubuską Radą Integracji Europejskiej, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, i Biurem Integracji Europejskiej prowadzącymi szeroko rozumianą unijną działalność informacyjną i edukacyjną.

 

 

Program działania na rok 2004-2007

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

Utrzymywanie bieżących kontaktów z Parlamentarzystami w szczególności w celu ustalenia wspólnych działań na rzecz zmian prawa gospodarczego, prawa pracy i przepisów podatkowych dla poprawy warunków funkcjonowania firm i ożywienia gospodarczego regionu i kraju.

Współdziałanie z Wojewodą Lubuskim w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Wykorzystanie w/w Komisji do zgłaszania wniosków pracodawców dotyczących spraw będących w kompetencji Wojewody, Marszałka i Związków Zawodowych oraz spraw do przedstawienia Komisji Trójstronnej w Warszawie.

Współpraca z Lubuską Federacją Pracodawców zrzeszających cztery organizacje pracodawców województwa lubuskiego. Działania na rzecz pełnej integracji organizacji pracodawców w województwie lubuskim.

Dalsza współpraca z Polsko-Niemiecką Fundacją Kształcenia Kadr Gospodarki w zakresie promowania działalności szkoleniowej, związanej szczególnie z unijną problematyką gospodarczą.

Współdziałanie Zarządu z Euroregionem Pro Europa Viadrina, którego LOP jest członkiem wspierającym.

Uczestniczenie w pracach Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zrzeszającego organizacje samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców województwa lubuskiego.

 

UMACNIANIE ORGANIZACYJNE

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

 

Intensyfikacja działań informacyjnych w celu pozyskania nowych członków LOP.

Współpraca ze Starostwami w zakresie problematyki gospodarczej.

Kontynuowanie współpracy przy organizacji i ocenie prowadzonych już konkursów „Mister Budowy Roku” i „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”.

Prowadzenie seminariów i szkoleń dla pracodawców w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych, w tym na temat HACCP.

Bieżące uaktualnienia stron internetowych zawierających informacje o LOP i poszczególnych członków.

Współdziałanie z Lubuską Radą Integracji Europejskiej, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, i Biurem Integracji Europejskiej prowadzącymi szeroko rozumianą unijną działalność informacyjną i edukacyjną.

Prowadzenie doradztwa prawnego dla członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Udzielanie pomocy merytorycznej i prawnej członkom LOP w zakresie problematyki pracowniczej oraz sporów zbiorowych.

Pomoc członkom LOP przy rozstrzyganiu sporów pomiędzy przedsiębiorstwami przez Sąd Arbitrażowy istniejący przy Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 

   
 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster