|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Podstawa prawna

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

1. Podstawa prawna funkcjonowania

Podstawę prawną działania wojewódzkich komisji dialogu społecznego stanowią:

- Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.

U. Nr 100, poz. 1080 z póź. zm.) - Załącznik 1

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 lutego 2002 roku w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 17, poz. 157),

które określa szczegółowe zasady i tryb działania WKDS - Załącznik 3.

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku zmienia kryteria reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców oraz wprowadza pojęcie misji dobrej woli (Dz. U. Nr 240, poz. 2056) - Załącznik 2.

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego powołuje wojewoda na wspólny wniosek, co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowniczych oraz co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Wojewoda postanawia także o likwidacji wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, jeżeli o odwołanie swoich przedstawicieli z jej składu wystąpią wszystkie z reprezentatywnych organizacji związkowych lub wszystkie z  reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Nowelizacja z dnia 17 stycznia 2002 roku ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, w części dotyczącej wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 10, poz. 89), umożliwia powstawanie wojewódzkich komisji dialogu społecznego od 1 marca 2002 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w ustawie - od 1 lipca 2002 roku. Nowelizacja ta była wynikiem ustaleń pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników  oraz rządem, wypracowanych na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

2. Skład i struktura organizacyjna

W skład wojewódzkich komisji dialogu społecznego wchodzą przedstawiciele:

- wojewody jako strona rządowa,

- reprezentowanych organizacji związkowych jako strona pracowników,

- reprezentowanych organizacji pracodawców jako strona pracodawców,

- marszałka województwa jako strona samorządowa.

W rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego kryteria reprezentatywności spełniają organizacje związkowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Za reprezentatywne uznaje się również ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe, które spełniają łącznie kryteria określone ustawą.

Obowiązująca od stycznia 2003 roku nowelizacja ustawy zmienia te kryteria i za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje ogólnokrajowe związki zawodowe., ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe zrzeszające co najmniej 500.000 pracowników.

W rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu reprezentatywnymi organizacjami pracodawców są: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Związek Rzemiosła Polskiego. Za reprezentatywne organizacje pracodawców uznaje się również organizacje spełniające łącznie kryteria określone ustawą Business Centre Club - Związek Pracodawców spełni te kryteria i został uznany za organizację reprezentatywną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2002 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku nowelizacja ustawy za reprezentatywne organizacje pracodawców spełniające łącznie następujące kryteria:

1. zrzeszają pracodawców zatrudniających więcej niż 300.00 pracowników,

2. mają zasięg ogólnokrajowy,

3. działają w jednostkach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Art. 2 nowelizacji mówi, że organizacja, której przedstawiciele zostali powołani do składu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje status organizacji reprezentatywnej do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Wnioski organizacji związkowych i wnioski organizacji pracodawców o stwierdzenie reprezentatywności ww. organizacje składają co cztery lata do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Członkowie wojewódzkiej komisji dialogu społecznego powołuje i odwołuje wojewoda, który wchodzi w skład komisji jako przewodniczący. W przypadku przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji pracowniczych dokonuje tego na wniosek właściwej organizacji, natomiast reprezentantów strony samorządowej na wniosek Marszałka Województwa.

Istnieje możliwość zapraszania do prac w komisji przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa (przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów reprezentatywności określonych ustawą) oraz korzystania z pomocy doradców (z każdej reprezentatywnej organizacji, strony rządowej, strony samorządowej po dwóch doradców).

W wojewódzkich komisjach dialogu społecznego występuje więc dialog społeczny czterostronny, co przedstawia schemat organizacyjny. Stronę rządową i samorządową oraz każdą z reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców reprezentuje po trzech przedstawicieli.

 

Schemat organizacyjny Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego obowiązujący w 2004 roku.

 

 

 

W dniu 19 listopada 2002 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Forum Związków Zawodowych za organizację reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W związku z uprawomocnieniem się postanowienia w dniu 3 stycznia 2003 roku Forum Związków Zawodowych wejdzie w skład wojewódzkich komisji dialogu społecznego po złożeniu stosownego wniosku.

Wojewódzka komisja dialogu społecznego obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Pracami kieruje prezydium komisji w skład, którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący (po jednym z każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców oraz strony samorządowej).

Do zadań prezydium należy:

1. ustalanie programu działania i harmonogramu prac komisji, z uwzględnieniem pilności spraw będących przedmiotem jej działania,

2. ustalanie porządku posiedzenia komisji,

3. przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,

4. określenie zasad i form informowania o pracach komisji organów władzy państwowej, Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno

Gospodarczych oraz społeczeństwa,

5. monitorowanie uchwał i opinii komisji oraz stanowisk stron,

6. przedstawianie wniosków dotyczących funkcjonowania biura komisji,

7. wykonywanie innych zadań określonych przez komisję.

Posiedzenia wojewódzkiej komisji dialogu społecznego oraz posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek, co najmniej jednego z wiceprzewodniczących komisji. W szczególnych wypadkach przewodniczący komisji może pisemnie upoważnić jednego z wiceprzewodniczących do zwołania posiedzenia lub prezydium komisji.

 

 

Posiedzeniom komisji i prezydium przewodniczy przewodniczący komisji. Przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący może wyznaczyć sekretarza, który zapewnia współpracę między członkami prezydium i członkami komisji, organizuje sprawy proceduralne (wykaz sekretariatów - Załącznik 4).

Komisja w drodze uchwały może powołać stałe i robocze zespoły. W skład zespołu wchodzi przewodniczący oraz po dwóch przedstawicieli każdej reprezentatywnej organizacji i strony samorządowej. Stanowiska zespołów przyjmowane są w drodze uzgodnienia.

Obsługę wojewódzkich komisji dialogu społecznego zapewniają biura WKDS będące komórką organizacyjną danego urzędu wojewódzkiego.

 

3. Właściwości i kompetencje WKDS

Do właściwości wojewódzkiej komisji dialogu społecznego określonej, Ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z dnia 6 lipca 2001 roku, należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.

Ustawa z o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku w odniesieniu do właściwości stanowi o nowej kompetencji w zakresie wyrażania opinii w sprawach powodujących istotne konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania społecznego.

W sprawach powodujących konflikty społeczne komisja wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli, która będzie osobą z listy mediatorów.

W wyjątkowych przypadkach przewodniczący wojewódzkiej komisji dialogu społecznego może samodzielnie zdecydować o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli i wtedy występuje z wnioskiem do ministra właściwego ds. pracy o wskazanie takiej osoby.

Osoba z misją dobrej woli pomaga stronom w rozwiązaniu konfliktu. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu, jego strony lub osoba z misją dobrej woli występują do wojewódzkiej komisji dialogu społecznego o wyrażenie przez nią opinii.

Przyjęcie opinii wymaga zgody przedstawicieli wszystkich stron komisji. Brak zgody w uzgodnieniu wspólnej opinii daje możliwość przedstawienia odrębnego stanowiska przez każdą ze stron wojewódzkiej komisji dialogu społecznego.

Wojewoda na mocy zapisów ustawy z dnia5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.), reprezentuje rząd jako przewodniczący wojewódzkiej komisji dialogu. Do jego zadań należy:

- dostosowanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu,

- stworzenie warunków prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu regionalnym,

- kontrola zadań wykonywanych przez organy administracji zespolonej i organy jednostek samorządu terytorialnego,

- zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej na obszarze województwa.

Marszałek województwa, na mocy zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), jako przedstawicieli samorządu ma następujące obowiązki:

- prowadzenie polityki zmierzającej do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju regionalnego,

- pobudzanie aktywności gospodarczej,

- pozyskiwanie środków finansowych w celu realizacji zadań.

Organizacje związkowe, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, reprezentują prawa i interesy dużej grupy społeczeństwa aktywnej zawodowo. Dotyczy to zarówno sfery życia: zawodowej, socjalnej jak i materialnej.

Strona pracodawców, w myśl ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, zajmuje się ochroną praw i interesów pracodawców wobec związków zawodowych, administracji rządowej i samorządowej.

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego pełnią funkcję doradczą. Formułowane przez komisje opinie są bardzo istotne dla dobrej współpracy między władzami samorządowymi a partnerami społecznymi, która z kolei jest niezbędnym warunkiem budowania wzajemnego zaufania i porozumienia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem gospodarczym i budowy programów wojewódzkich. Głównym celem funkcjonowania wojewódzkich komisji dialogu społecznego jest dostosowanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu.

 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster